KARŞILAŞTIRMALI TEMATİK RAPORLAR

Karşılaştırmalı tematik raporlar, Avrupa eğitim sistemleri üzerine geniş kapsamlı güncel konuları kapsamaktadır.

Rapor başlıklarını açarak tam ve özet dökümanlara Türkçe ve İngilizce olarak erişim mümkündür.

 

+ Ulusal Öğrenci Harç ve Destek Sistemleri

Ulusal Öğrenci Harç ve Destek Sistemleri

Raporun Temel Noktalar bölümü, Avrupa ülkelerinde uygulanan eğitim harçları ve öğrenci destekleri hakkında, bölümü takip eden ulusal bilgi sayfalarından derlenmiş, kısa ve karşılaştırmalı bir genel bakış sunmaktadır. Karşılaştırmalı genel bakışın ana odağı, her ülkedeki öğrenci nüfusunun en büyük payını oluşturan yükseköğretimin birinci kademesindeki tam zamanlı öğrencilerdir. Bununla birlikte, kademeler arasında bazı karşılaştırmalar da yapılır. Ulusal şemalar ve bilgi tabloları, ulusal sistemin temel unsurlarını, okuyucunun gerçek durumu kolaylıkla anlamasını ve diğer ülkelerle doğru bir karşılaştırma yapmasını sağlayacak şekilde özetlemektedir. Ulusal sistem sayfaları için kılavuz, sayfalarda bulunan ana unsurları özetlemektedir.

Bu yıla ait rapordaki yenilik, Avrupa'da kısa dönem programlarının gittikçe artan önemini kabul ederek, kısa dönem programlarında okuyan öğrencilerin ödediği harçlar ve onlara sunulan destekler konusunda da bilgi içermesidir. Kısmi zamanlı eğitim harçları ve destek düzenlemeleri de incelenmektedir.

 

Tam Metin (TR) .... İngilizce Metin (EN) /........ Yayın Tarihi : Ekim 2016

+ Hareketlilik Puan Tahtası

Hareketlilik Puan Tahtası

Eurydice Ağı, yükseköğretimde Hareketlilik Puan Tablosu için seçenekler geliştirmekle görevlendirilmişken Cedefop mesleki eğitim ve öğretimle ilgili benzer bir uygulamayı hayata geçirmektedir. Yükseköğretim Hareketlilik Puan Tablosu için hazırlık çalışması 2013’te yayımlanmıştır (Avrupa Komisyonu/EACEA/Eurydice, 2013). Bu çalışma Üye Devletler ve Avrupa Komisyonundan uzmanların dahil olduğu detaylı bir konsültasyon süreci yoluyla izleme için beş tematik alan belirlemiştir: bilgi ve rehberlik, yabancı dil hazırlığı, hibe ve kredilerin taşınabilirliği, sosyo-ekonomik altyapısı düşük öğrencilere sağlanan destek ve öğrenme çıktılarının tanınırlığı. Bu alanlar Tavsiyenin çok düzeyli bir analizine ve bileşik göstergelerinin sunulmasına izin vermektedir. Bu rapor, fizibilite çalışmasıyla çizilen yolu takip etmekte ve bu alanlardaki ilerlemenin gözlemlenmesine olanak sağlayan ilk yayımdır.

 

 

Tam Metin (TR) .... İngilizce Metin (EN) / Özet (TR) ........ Yayın Tarihi : Ekim 2016

+ 2016-2017 Avrupa'da Tam Zamanlı Eğitim

2016-2017 Avrupa'da Tam Zamanlı Eğitim

Bu Eurydice raporu ülkelere göre öğretim sürelerine, ulusal veri belgelerine ve ülkeye özgü notlara genel bir bakış sağlar. Bölüm I tanımları ve veri toplama kapsamını sunmaktadır. Bölüm II tavsiye edilen yıllık öğretim süreleri ve onun öğretim programındaki derslere dağılımı üzerine olan karşılaştırmalı bir analizi içerir. Bölüm III’ün 1. Kısmı, grafikleri okuma kılavuzundan (ulusal veri belgeleri) ve kullanılan akronim ve kısaltmaların bir listesinden oluşmaktadır. Grafikler, Bölüm III’ün 2. Kısmında (Ülkelere göre öğreti süresi) ve Bölüm III’ün 3. Kısmında (Derslere göre öğretim süresi) verilmektedir. Bölüm III’ün 4. Kısmı bazı ders kategorileri (örn. 4. ve 5. diller) ve zorunlu olmayan öğretim programı için olan grafiklerin olduğu bir ek içermektedir. Bölüm III’ün 5. Kısmı ülkeye özgü notları sunmaktadır.

 

 

Tam Metin (TR) .... İngilizce Metin (EN) /....... Yayın Tarihi : Mayıs 2017

+ Avrupa Eğitim Sistemlerinin Yapısı 2015 /16

Avrupa Eğitim Sistemlerinin Yapısı 2015 /16

Bu rapor 2016/17 okul ve akademik yılında Avrupa ülkelerinde okul öncesinden yükseköğretime kadar genel eğitimin yapısına odaklanmaktadır. Çalışmada AB Erasmus+ programında yer alan 38 ülkeyi de kapsayan 43 eğitim sistemi (28 Üye Ülke, Arnavutluk, Bosna Hersek, İsviçre, İzlanda, Lihtenştayn, Karadağ, eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti, Norveç, Sırbistan ve Türkiye) yer almıştır. Raporun ilk bölümünde okul öncesi ve zorunlu eğitimin temel organizasyon modelleri yer almaktadır. İkinci bölüm ise diyagramları okumak için bir rehber niteliğindedir. Ulusal şematik diyagramlar üçüncü bölümde gösterilmektedir.

 

 

Tam Metin (TR) .... İngilizce Metin (EN) /....... Yayın Tarihi : Eylül 2016

+ Ortaöğretimdeki Diller- Avrupa'daki Ulusal Sınavlar 2014-15

Ortaöğretimdeki Diller- Avrupa'daki Ulusal Sınavlar 2014-15

Bu raporun temel amacı, Avrupa ülkelerindeki mevcut ulusal dil sınav yöntemlerini net bir şekilde ortaya koymaktır. Ulusal sınavlar, merkezi / üst düzey devlet yetkilileri tarafından belirlenen ve onların sorumlulukları dahilinde yürütülen standartlaştırılmış test / sınavlar olarak tanımlanır. Eğitim dili, bölgesel diller ve eski diller dışında tüm diller dikkate alınmaktadır. Çoğu durumda, ele alınan diller ulusal müfredatta yabancı dil olarak kabul edilir. Şu anda, yabancı dil öğretiminin okul düzeyinde ve sonrasındaki önemi ve yabancı dil öğretimi ve öğreniminin geliştirilmesinde değerlendirmenin rolü üzerine Avrupa'da yaygın bir uzlaşma vardır. Bu konuların Avrupa siyasi gündeminde artması, bu Eurydice araştırmasının başlatılmasına neden olmuştur.

 

 

Tam Metin (TR) .... İngilizce Metin (EN) / Özet (TR) ........ Yayın Tarihi : Eylül 2015

+ Avrupa'da Okullarda Girişimcilik Eğitimi

Avrupa'da Okullarda Girişimcilik Eğitimi

Bu rapor, bu bağlamda, önceki Eurydice raporlarıyla da uyumlu bir şekilde (2006, 2012) Avrupa ülkelerindeki tüm güncel gelişmeleri ele alır. Almanya, İrlanda ve Lihtenştayn dışındaki tüm Eurydice ağ ülkelerindeki/bölgelerindeki okul eğitimini (ilkokul, genel ortaokul ve lise ve okula dayalı mesleki eğitim) kapsar. Aşağıdaki bölümler girişimcilik eğitimini destekleyen stratejik eylemler ve fonlama mekanizmalarının (bkz. Bölüm 2) yanı sıra ulusal tanımlar ve bağlamsal göstergelere (bkz. Bölüm 1) odaklanarak raporun temel bulgularını özetler. Rapor ayrıca hizmet öncesi öğretmenlik eğitimi ve sürekli mesleki gelişim müfredatını (bkz. Bölüm 4) ve girişimcilik eğitiminin ulusal okul müfredatına ve öğrenme kazanımlarına dahil edilmesini ele alır. Son olarak, Bölüm 5’te Avrupa ülkelerinin girişimcilik eğitimi konusunda yaptığı işlere ve bu alanda ilerleme göstermek için daha fazla geliştirilmesi gereken noktalara yer verilmiştir.

 

 

Tam Metin (TR) .... İngilizce Metin (EN) / Özet (TR) ........ Yayın Tarihi : Şubat 2016

+ 2015 Avrupa Yükseköğretim Alanı- Bologna Süreci Uygulama Raporu

2015 Avrupa Yükseköğretim Alanı- Bologna Süreci Uygulama Raporu

Bologna Süreci Avrupa ötesinde de diyalog ve işbirliği için bir alan yaratmaktadır. Diyalog sadece kredi sistemi ve kalite güvencesinin teknik boyutlarıyla ilgili değil, ifade özgürlüğü, hoşgörü, araştırma özgürlüğü, öğrenci ve personelin serbest hareketliliği, öğrenci katılımı ve öğrenmenin ortak oluşturulması gibi temel ilkelerle de ilgilidir. Sorbon Deklarasyonunun 20. Yıldönümüne doğru, Bologna Süreci iki bağlantılı alana doğru kapasitesini göstermelidir: reformların tutarlı uygulanmasını garantilemek ve üniversitelerin yirmibirinci yüzyıl zorluklarına dair yaklaşımlarını ortaya koymak. Bu rapor başlangıç için iyi bir fırsattır.

 

 

Tam Metin (TR) .... İngilizce Metin (EN)........ Yayın Tarihi : Mayıs 2015

+ Avrupa'da Öğretmenlerin ve Okul Müdürlerinin Maaşları ve Ödenekleri 2014/15

Avrupa'da Öğretmenlerin ve Okul Müdürlerinin Maaşları ve Ödenekleri 2014/15

Bu rapor üç bölümden oluşmaktadır. Kısım I, her ülke tarafından sağlanan verilere dayanarak karşılaştırmalı bir analiz sunmaktadır. Kısım II, okul-öncesi eğitimden (ISCED 0) lise eğitimine (ISCED 3) kadar öğretmenlerin ve okul müdürlerinin ücretlendirilmelerine ilişkin ulusal tabloları özetlemektedir. Son olarak, Kısım III, veri toplamada kullanılan genel metodoloji ve tanımları özetlemektedir.

 

 

Tam Metin (TR) .... İngilizce Metin (EN)........ Yayın Tarihi : Eylül 2015

+ Avrupa'da Öğretmenlik Mesleği

Avrupa'da Öğretmenlik Mesleği; Uygulamalar, Algılar ve Politikalar

Ortamların öğretmenlerin çalışmalarını nasıl belirlediği ve farklı koşulların algılarını ve uygulamalarını ne kadar etkilediğine ilişkin kanıtlar sağlamaktadır. İlk defa, bir Eurydice raporu, OECD Eğitim ve Öğretim Uluslararası Araştırması ve Eurostat verileri yoluyla toplanan kapsamlı sayısal verilerle Eurydice Ağı yoluyla elde edilen nitel bilgileri birleştirir. Bu yayın, bu yüzden öğretimdeki bugünün zorluklarını göstermeye yardımcı olan kanıta dayalı politikaların geliştirilmesinde çok değerli olacaktır.

 

 

Tam Metin (TR) .... İngilizce Metin (EN) / Özet (TR) ........ Yayın Tarihi : Haziran 2015

+ Avrupa Yükseköğretiminde Modernizasyon : Giriş, Eğitimin Sürdürülmesi ve İstihdam - 2014

Avrupa Yükseköğretiminde Modernizasyon

Bu Eurydice raporu, yükseköğretime giriş, alternatif yollar, öğrenci devamlılığı ve istihdama transfer gibi konular üzerinde durmakta ve bizlere yükseköğretim bağlamında ne tür çalışmalar yapılmalı, neler başarılmalı ve neler anlaşılmalı anlamında yol göstermektedir. Yükseköğretime giriş aşamasında, eğitim sürecinde ve iş sektörüne giriş aşamasında olan gençlere dair açık ve karşılaştırmalı olarak ulusal politikalar ve eylemler ele alınmaktadır. Rapor aynı zamanda Avrupa’nın farklı yerlerindeki kurumsal uygulamalar arasındaki ilginç örnekleri içermekte ve yükseköğretim kurumlarının ulusal hedefleri nasıl uyguladıklarını resmetmektedir.

 

 

Tam Metin (TR) .... İngilizce Metin (EN) / Özet (TR) ........ Yayın Tarihi : Haziran 2014

+ Avrupa’da Okulların Finansmanı : Kamu Finansmanında Mekanizmalar, Yöntemler ve Kriterler

Avrupa’da Okulların Finansmanı

Ülkeler reform yapma yollarını ararken, genellikle ilham almak için diğer ülkeleri inceler. Bu rapor, Avrupa'da kamu sektörü okul düzeyinde eğitim için finansman sistemlerinin yapısını anlamak için bir çerçeve sağlar. Ayrıca okul eğitimi finansmanı için kaynak düzeyini belirlemek üzere kullanılan yetki seviyeleri, yöntem ve kriterlerin kısa bir karşılaştırmalı analizini sunar. Bu Rapor ilköğretim ve genel ortaöğretim finansmanlarını inceler ve İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve Türkiye ile 28 AB Üye Devletlerin 27'sini kapsar.

 

 

Tam Metin (TR) .... İngilizce Metin (EN) / Özet (TR) ........ Yayın Tarihi : Haziran 2014

+ Avrupa’daki Okullarda Beden Eğitimi ve Spor

Avrupa’daki Okullarda Beden Eğitimi ve Spor

Okullarda beden eğitimi konusundaki mevcut rapor Eurydice tarafından Avrupa Komisyonu Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü işbirliğinde hazırlanmıştır. Rapor, 30 Eurydice Ağı ülkelerinden gelen karşılaştırmalı verileri içeren kısa bir planlama çalışması olarak kabul edilebilir. EACEA Eurydice ve İdare Destek Birimi raporun taslak çalışmalarından sorumlu iken, rapor ona katkıda bulunan bütün Ulusal Birimlerce kontrol edilmiştir. Veri toplama aşamasında Eurydice tarafından hazırlanan kısa anketler kullanılmış ve 2011/12 dönemine ait anketler ilgili Ulusal Birimlerce doldurulmuştur.

 

 

Tam Metin (TR) .... İngilizce Metin (EN) / Özet (TR) ........ Yayın Tarihi : Mart 2013

+ Yükseköğretimde Personel Hareketliliği Ulusal Politikalar ve Programlar

Yükseköğretimde Personel Hareketliliği Ulusal Politikalar ve Programlar

Bu kısa karşılaştırmalı raporun amacı, yüksek öğretimde personel hareketliliğine ilişkin ulusal politikalara ve tedbirlere genel bir bakış sunmaktır.

 

 

 

 

Tam Metin (TR) ........... Yayın Tarihi : 2013

+ Avrupa’da Okullarda Temel Yeterlikleri Geliştirme: Politik Fırsatlar ve Zorluklar

Avrupa’da Okullarda Temel Yeterlikleri Geliştirme: Politik Fırsatlar ve Zorluklar

Bu rapor Yeniden Düşünme Eğitimi tebliğinin yardımıyla ortaya konmuştur. Yaşam boyu öğrenmeye yönelik temel yeterlikleri geliştirmek için mevcut ulusal politikayı gözden geçirip analiz etmektedir2. Şimdiye kadar temel yeterlikleri geliştirmeye yönelik yaklaşımlar özetlendikten sonra, rapor değişen yeterlik gereksinimlerini karşılamak için eğitim ve talimin karşılaşabileceği olası çeşitli zorlukları da ele almıştır.

 

 

 

Tam Metin (TR) .... İngilizce Metin (EN) / Özet (TR) ........ Yayın Tarihi : Kasım 2012

+ Avrupa'da Vatandaşlık Eğitimi

Avrupa'da Vatandaşlık Eğitimi

Bu rapor, EACEA bünyesindeki Eurydice Birimi tarafından geliştirilen iki anketin Eurydice ağı Ulusal Birimlerince toplanan cevaplarına dayanmaktadır. Rapor her biri Avrupa okullarındaki vatandaşlık eğitiminin farklı bir yönü ile ilgili beş bölümden oluşur. Ulusal politikaların ve uygulamaların örnekleri ana metinden farklı olarak daha küçük yazı stili ile sunulmuştur. Bu örnekler karşılaştırmalı çalışmadaki genel ifadelerin pratik açıklamalarını sunar ya da belirli ulusal bilgileri vererek tartışmaya eklenebilir.

 

 

Tam Metin (TR) .... İngilizce Metin (EN) / Özet (TR) ........ Yayın Tarihi : Mayıs 2012

+ 2012 Yılı Avrupa Yüksek Öğretim Alanı

2012 Yılı Avrupa Yüksek Öğretim Alanı

Bu rapor, 2012 yılında Bükreş’te bakanlar düzeyinde yapılan konferans için hazırlanmıştır. İlgili konferans, Avrupa Yükseköğretim alanının kurulmasından bu yana gerçekleşen ilk önemli olay olma özelliğini taşımaktadır. Bu konferans, Avrupa kıtasındaki işsizlik oranının ciddi boyutlara ulaştığı ve genç nüfusun işsizlikten muzdarip olduğu zor bir dönemde gerçekleşmektedir İşte tam da bu noktada, Bologna sürecinin yukarıda sözü edilen durumlara karşı ne çeşit çözümler üretebileceğini sorgulamak ve on yıllık bir süreçten sonra gelinen noktayı değerlendirmek oldukça önemlidir.

 

 

Tam Metin (TR) .... İngilizce Metin (EN) / Özet (TR) ........ Yayın Tarihi : 25 Nisan 2012

+ Avrupa’da Matematik Eğitimi: Temel Zorluklar ve Ulusal Politikalar

Avrupa’da Matematik Eğitimi: Temel Zorluklar ve Ulusal Politikalar

Rapor matematik müfredatlarının yenilenmesi, yenilikçi öğretim yöntemlerinin ve değerlendirmenin teşvik edilmesi ve öğretmen eğitiminin geliştirilmesi için izlenen ulusal politikaları gözden geçirmektedir. Matematik eğitimi için sürekli gözlem ve araştırma sonuçlarına dayanan kapsayıcı politikaların gerekliliğine dikkat çekmektedir. Rapor, öğretmenler için kapsamlı destek politikalarının yürütülmesi, matematik bilgisinin ve problem çözme becerilerinin çeşitli uygulamalarına tekrar odaklanılmazı ve düşük başarıyı büyük ölçüde azaltmak için bir dizi stratejinin uygulanması için sebepler ileri sürmektedir.

 

 

Tam Metin (TR) .... İngilizce Metin (EN) / Özet (TR) ........ Yayın Tarihi : Ekim 2011

+ Avrupa’da Fen Eğitimi: Ulusal Politikalar, Uygulamalar ve Araştırma

Avrupa’da Fen Eğitimi: Ulusal Politikalar, Uygulamalar ve Araştırma

Bu rapor, Avrupa’da fen eğitiminde kullanılan yaklaşımların karşılaştırmalı bir analizini sunmakta ve tüm bu faktörlerin daha iyi anlaşılmasını hedeflemektedir. Rapor 2006 yılında basılan ve fen eğitimine dair resmi tavsiyelere ve uygulamalara dair sistematik veri toplamış olan “Avrupa’da Okullarda Fen Eğitimi” yayınını takip etmektedir. Eurydice’in bu yeni çalışmasında Avrupa’da fen eğitiminin okullardaki yapısı ele alınmakta ve fen öğretimini ve öğrenimini modernize etmek için Avrupa’da hali hazırda ne tür başarılı stratejiler ve politikaların uygulandığına bakmaktadır.

 

 

Tam Metin (TR) .... İngilizce Metin (EN) / Özet (TR) ........ Yayın Tarihi : Ekim 2011

+ Avrupa’da Yüksek Öğretimin Modernleşmesi 2011

Avrupa’da Yüksek Öğretimin Modernleşmesi 2011

İş pazarımız, her zaman yüksek öğretim tarafından sağlanan bilgi ve yeterliklere sahip mezunlara ihtiyaç duymaktadır. Bu talebin karşılanabilmesi için de bizlerin yüksek öğretime yatırım yapması kaçınılmaz bir gerekliliktir. Ancak iyi bilindiği gibi, talepler arttıkça, kamu fonu azalmaktadır. Genel olarak bakıldığında ise, hazırlanan çeşitli raporlar, büyük bir ekonomik krizin etkisinden önce bile böylesi eğilimlerin gündeme geldiğini ortaya koymaktadır.

 

 

 

Tam Metin (TR) .... İngilizce Metin (EN) / Özet (TR) ........ Yayın Tarihi : 16 Eylül 2011

+ Avrupa’da Okuma Öğretimi : Bağlam, Politika ve Uygulamalar

Avrupa’da Okuma Öğretimi : Bağlam, Politika ve Uygulamalar

Avrupa Konseyi, Üye Ülkelerden yetersiz okuma becerisine sahip gençlerin oranını büyük ölçüde azaltmasını istemiştir. (Avrupa Birliği Konseyi, 2008) ve Kasım 2008’de Üye Ülkeler okuryazarlık seviyelerini artırmaya odaklanmaya davet edilmiştir.
Önümüzdeki on yılla ilgili olarak da Mayıs 2009’da Konsey, 2020’ye kadar Eğitim Öğretimde yeni bir Stratejik Çerçeve üzerinde görüş birliğine vardılar. Okuma, matematik ve fen alanında yeni hedeflerle az başarılı olanların oranını 2020 itibariyle %15’in altına düşürmeyi amaçlamaktadır. Bu da eğitim sistemleri için temel zorluklardan biri olacaktır.

 

 

Tam Metin (TR) .... İngilizce Metin (EN) / Özet (TR) ........ Yayın Tarihi : 11 Temmuz 2011

+ Örgün Eğitimde Yetişkinler

Örgün Eğitimde Yetişkinler : Avrupa' daki Politikalar ve Uygulamalar

Geçen on yıl süresince hayat boyu öğrenme, eğitim öğretim alanında Avrupa politika işbirliğinin gündeminde merkezi bir yer tutmuştur. Yetişkin öğrenimi, dolayısıyla, hayat boyu öğrenmenin önemli bir bileşeni olarak bilinmektedir. Yetişkin öğrenimi fırsatları bireylerin kişisel tatmininin yanı sıra ekonomik ve sosyal ilerlemenin sağlanması için önemlidir. Yetişkin eğitimi gelişmiş vatandaşlık katılımı, daha iyi sağlık ve daha çok bireysel refah bakımından geri dönüşlerle ilişkilendirilmiştir. Yetişkin eğitim öğretiminin kamusal ve özel yararları daha çok istihdam edilebilirlik ve daha kaliteli istihdamı içermektedir.

 

 

Tam Metin (TR) .... İngilizce Metin (EN) / Özet (TR) ........ Yayın Tarihi : 7 Mart 2011

+ Avrupa’da Zorunlu Eğitim Boyunca Sınıf Tekrarı

Avrupa’da Zorunlu Eğitim Boyunca Sınıf Tekrarı : Yönetmelikler ve İstatistikler

Bu sorun, okulda başarısızlık ve okulu erken bırakmaya karşı daha geniş bir mücadelenin parçasıdır; ulusal eğitim politikalarının öncelikli sorunları haline gelmiştir ve artık Avrupa politikasında yüksek bir önceliğe sahiptir. Ekonomik krizden çıkmak ve akıllı ve kapsamlı bir büyüme oluşturmak için 2020 Avrupa stratejisi, okulu erken bırakmayı 2020 yılı itibarıyla %14.4 oranından %10’un aşağısına kadar düşürmeyi taahhüt etmektedir. Bu nedenle okulda başarısızlıkla mücadele stratejileri Avrupa düzeyinde, tartışmaların merkezindedir. Bu, sınıf tekrarının uygulamaları için yenilenmiş bir odaklanmaya yol açmış ve bu uygulamaların okulda zorluk çeken öğrenciler üzerindeki etkisi araştırmaya konu olmuştur.

 

Tam Metin (TR) .... İngilizce Metin (EN) / Özet (TR) ........ Yayın Tarihi : 7 Şubat 2011

+ Eğitim Çıktılarında Cinsiyet Farklılıkları

Eğitim Çıktılarında Cinsiyet Farklılıkları : Avrupa' da Alınan Tedbirler ve Mevcut Durum

Cinsiyet eşitliği Avrupa seviyesinde uzun zamandır önemli bir hedef olmuştur. 1970’lerden beri yayınlanan çeşitli yönergeler Avrupa’da eşit muamele ve fırsatlar konusunun temellerini oluşturmuştur. Ancak, kapsamlı hukuksal çerçevelerin varlığına rağmen, cinsiyet eşitliğine henüz ulaşılamamıştır. Öğrencilerin ve mezunların çoğunu kadınlar oluşturmasına rağmen, halen erkeklerden daha az kazanmakta ve daha az istihdam oranları göstermektedirler. Eğitim öğretimle ilgili olarak ise, cinsiyet farklılıkları başarıya ulaşmada ve eğitimle ilgili tercihlerde halen söz konusudur.

 

Tam Metin (TR) .... İngilizce Metin (EN) / Özet (TR) ........ Yayın Tarihi : 7 Haziran 2010

+ Avrupa’da Yükseköğretim 2010

Avrupa’da Yükseköğretim 2010 : Bolonya Süreci’nin Etkisi

Diğer Eurydice yayınları gibi, bu Odak rapor her ülkeden güvenilir bilgiye dikkat çekmektedir. Yükseköğretim reform ve kalkınmanın ulusal düzeyde nasıl ele alındığını net ve karşılaştırmalı bir şekilde sunar. Ayrıca sadece bir Avrupa resmini göstermeyen aynı zamanda ilk “Bolonya on yıl”ının sonunda bütün ulusal sistemler hakkında önemli bilgi sağlayan Bolonya Sürecinin etkisi hakkındaki tek büyük rapordur.

 

 

 

Tam Metin (TR) .... İngilizce Metin (EN) / Özet (TR) ........ Yayın Tarihi : 8 Mart 2010

+ Avrupa’da Okullarda Sanat ve Kültür Eğitimi

Avrupa’da Okullarda Sanat ve Kültür Eğitimi

2009 yılı Avrupa Yaratıcılık ve Yenilik Yılı'dır ve bu yıl dahilinde kültürel farkındalık ve yaratıcılık ilişkilendirilmektedir. Bu yılda eğitimin her biçimi ve aşamasında sanatsal ve diğer türde yaratıcılığın geliştirilmesi gibi temel temalara gönderme yapmaktadır. Aynı zamanda Avrupa Parlementosu, Avrupa Birliğinde Sanatsal Çalışmalar önergesi sanatsal eğitimde temel önerileri sunmakta ve Avrupa seviyesinde sanat ve eğitim işbirliğinin arttırılmasını hedeflemektedir.

 

 

 

Tam Metin (TR) .... İngilizce Metin (EN) / Özet (TR) ........ Yayın Tarihi : 14 Ekim 2009

+ Avrupa' da Tam Zamanlı Zorunlu Eğitimde Mesleki Rehberlik

Avrupa' da Tam Zamanlı Zorunlu Eğitimde Mesleki Rehberlik

Bu çalışma, ülkenin milli eğitim ve mesleki rehberlik sistemlerinin tanımlarını, idari makamların ve diğer birimlerin arasındaki sorumluluk göstergesini ve alandaki ana milli hedefleri, hukuki çevrenin tanımını, zorunlu eğitimin aşamalraının ve organizasyonun kısa bir özetini kapsamaktadır. Ayrıca eğitim programında bulunan mesleki rehberliği, resmi ilişkileri ve gelişmiş ülkelerle olan ilişkileri, mecut bilgi servisinin içerdiği önemli web sayfalarını, okul içinde ve dışında sorumlu olduğu personelin eğitim türünü ve özelliklerini araştırır.

 

 

 

Tam Metin (TR) .... İngilizce Metin (EN) ........ Yayın Tarihi : 8 Ocak 2009

+ Avrupa' da Öğrencilerin Ulusal Ölçümü

Avrupa' da Öğrencilerin Ulusal Ölçümü : Hedefler, Organizasyon ve Sonuçların Kullanılması

Bu Eurydice raporu 30 Avrupa ülkesinde uygulanan ulusal sınavların organizasyonu ve bağlamının bir resmini sunmakta, ulusal ve okullar seviyesinde bireylerin sınav sonuçlarının kullanılış biçimlerini ele almaktadır. Ulusal sınavların hedefleri, sıklığı ve içeriği anlamında Avrupa ülkelerinin ne tür çalışmalar ve uygulamalar yaptığını sunmakla beraber, bu rapor aynı zamanda Avrupa ülkelerinin birbirlerinden öğrenebilmeleri amacıyla çeşitli ülkelerin önemli uygulamaları ve deneyimleri ele alınmaktadır. Bu çalışmaların yanı sıra bu raporda ulusal seviyede uygulanmakta olan sınavlara yönelik bir uyum ve bütünlük gereksinimini vurgulamakta ve öğrencilerin sadece ölçülmesini değil aynı zamanda sınavlarla gelişmelerinin sağlanma yöntemlerini irdelemektedir.

 

Tam Metin (TR) .... İngilizce Metin (EN) ........ Yayın Tarihi : 16 Eylül 2009

+ Avrupa' da Yüksek Öğrenim Yönetimi

Avrupa' da Yüksek Öğrenim Yönetimi

Bilgi toplumunda yüksek öğrenimin rolü, hem Avrupa düzeyinde hem de üye devletler düzeyinde tanınmıştır. Bu eğitim düzeyine, büyüme, refaha erişme ve toplum bütünlüğü bakımından Lizbon hedeflerini gerçekleştirmeye önemli bir katkı sağlaması için ihtiyaç duyulmaktadır. Avrupa Birliği, “Eğitim ve Öğretim 2010” eğitim programı, bir Avrupa Yüksek Öğrenim Alanı kurma görüşüyle hareket ederek, Bolonya Süreci tarafından reformların teşvik edilmesinin ve yüksek öğrenim kuramlarının modernleştirilmesinin önemini açıkça vurgulamaktadır.

 

 

Tam Metin (TR) .... İngilizce Metin (EN) ........ Yayın Tarihi : 16 Temmuz 2009

+ Avrupa' da Erken Çocukluk Eğitimi ve Bakımı

Avrupa' da Erken Çocukluk Eğitimi ve Bakımı : Sosyal ve Kültürel Eşitsizliklerle İlgilenmek

İlgili raporda, "okul öncesi eğitim, çocukların sosyal uyumu açısından en yüksek geri dönüşleri sağlamaktadır. Üye devletler, ilerideki öğrenme etkinliklerine bir temel oluşturduğu için okul öncesi eğitime büyük önem vermekte ve yatırımlarını bu yönde yapmaktadır. Bu durum, çocukların gelecekteki öğrenim hayatlarını olumlu yönde etkileyecek ve tüm becerilerinin bütünsel bir çerçevede edinilmesine olanak tanıyacaktır.

 

 

 

Tam Metin (TR) .... İngilizce Metin (EN) ........ Yayın Tarihi : 16 Şubat 2009

+ Avrupa' da 2009 Yılında Yüksek Öğretim

Avrupa' da 2009 Yılında Yüksek Öğretim; Bolonya Sürecinde Gelişmeler

Bu yayın Bolonya Deklerasyonu’ nun imzalandığı zamandan bu yana on yıl içindeki gelişmelerin bir portresini sunmaktadır ve Bolonya Süreci’ nin resmi sonuçlarının anlaşılması bakımından kıymetli bir kaynaktır. Tıpkı diğer Eurydice yayınları gibi, bu eserde özlü, her ülkenin otoritelerinin bilgilendirmelerine dayalı ve ele alınan meselelerin her ulusta nasıl yürütüldüğünü karşılaştırmalı bir üslupla sunmaktadır.

 

 

 

Tam Metin (TR) .... İngilizce Metin (EN) ........ Yayın Tarihi : 22 Nisan 2009

+ Avrupa' da Okul Özerkliği

Avrupa' da Okul Özerkliği : Politikalar ve Önlemler

Bu yayın, okulların ana unsurların karşılaştırılmasına izin veren okul özerkliğini artırmayı amaçlamış çeşitli politikaları ele almaktadır. Son bölümde verilen tablolar okuyucuya hızlı bir şekilde özet sunmaktadır. Bu yeni Eurydice çalışmasının, toplumlarımızın geleceğini garanti altına almak için gereken okullarımızın düzenlenmesi ve modernleşmesi süreçlerini daha iyi anlamamıza önemli bir katkı sağlayacaktır.

 

 

 

Tam Metin (TR) .... İngilizce Metin (EN) ........ Yayın Tarihi : 24 Ocak 2008

+ Avrupa' daki Öğretmenlerin Sorumluluk ve Özerklik Düzeyleri

Avrupa' daki Öğretmenlerin Sorumluluk ve Özerklik Düzeyleri

Bu yayın, öğretmenlerin farklı ülkelerdeki görevlerine ve bu görevleri yerine getirirken sahip oldukları özerklik düzeyine yönelik karşılaştırmalı bir resim sunmaktadır. Bu yeni Eurydice çalışmasının, eğitimin temel oyuncuları olarak görülen öğretmenlerin rollerinde geçirdikleri değişiklikleri daha iyi anlamalarına katkı sağlayacaktır.

 

 

 

Tam Metin (TR) .... İngilizce Metin (EN) ........ Yayın Tarihi : 26 Ağustos 2008

+ Avrupa Eğitim Sözlükçesi

Avrupa Eğitim Sözlükçesi

Örgütlenme ve işleyişini anlatmak için her eğitim sistemi ve ulusal eğitim politikası, kendi terminolojisini kullanır. Avrupa’daki çeşitli eğitim sistemlerinin gerçekten nasıl işlediğini anlamaya, güvenilir karşılaştırmalar yapmaya çalışırken sık sık terim sorunuyla karşılaşırız. Bu yüzden tam olarak neyin kastedildiğini anlatan ifadelerin geliştirilmesi karşılıklı daha iyi anlaşma için kaçınılmaz olup öğrenci ve öğretmen kadrosunun dolaşımının, eğitim ve öğretim sistemlerinin dünya geneline açık olduğu bir Avrupa’da kaliteli iletişimin teşvik edilmesi de iş birliğinin başlıca amaçlarındandır.

 

 

Tam Metin (TR) ........... Yayın Tarihi : 2008

+ Avrupa' daki Okullarda Her Tip Yeteneği Desteklemek İçin Özel Eğitim Önlemleri

Avrupa' daki Okullarda Her Tip Yeteneği Desteklemek İçin Özel Eğitim Önlemleri

Pratik amaçlardan dolayı, çocukların çoğunluğu için yeterli eğitimi sağlamak için eğitim sistemleri kurulmak zorunda olsa da, özel ihtiyaçları olan ve kendileri için özel düzenlemeler yapılmak zorunda olan çocuklar her zaman olacaktır. Bu tip çocuklardan bir grup, son derece yetenekli olanlardır.

 

 

 

Tam Metin (TR) ............ Yayın Tarihi : 2007

+ Avrupa' da Mesleki Olmayan Yetişkin Eğitimi

Avrupa' da Mesleki Olmayan Yetişkin Eğitimi

Yetişkin eğitim alanındaki ulusal politikaların mevcut genel araştırması 2005 yılının sonunda Eurydice ağına Avrupa Komisyonu tarafından yapılan bir ricayla tamamlanmıştır. Amaç, Komisyondan iletişimin hazırlanması için bilgi tedarik etmekti ve “Yetişkin Öğrenimi: öğrenmek için asla geç değildir” başlığı altında 2006 yılının Ekim ayında benimsenmişti. Yürürlükteki ulusal politikaların karşılaştırmalı bir özeti farklı ulusal bağlamları, ortak ve belirgin noktaları ve karşılaştıkları problemleri daha iyi anlayabilmeye yer vermektedir.

 

 

Tam Metin (TR) ............ Yayın Tarihi : 2007

+ Avrupa' da Yüksek Öğretimin Yapısı 2007

Avrupa' da Yüksek Öğretimin Yapısı 2007 : Bolonya Sürecinde Ulusal Eğilimler

Bologna Süreci, 2010 yılına kadar bir Avrupa Yükseköğretim Alanının kurulmasıyla bu hedefi desteklemeyi amaçlamaktadır. Avrupa yükseköğretiminin uluslar arası çekiciliğini artırmak açısından oldukça önemli üç konu vardır: farklı ulusal Avrupa eğitim sistemleri ve dereceleri arasında daha iyi bir uyum yaratmak; öğrenci ve araştırmacıların hareketliliğini artırmak; gerçek mükemmelliğe ulaşmak için yüksek öğretimin kalitesini iyileştirmek.

 

 

 

Tam Metin (TR) .... İngilizce Metin (EN) ........ Yayın Tarihi : 11 Mayıs 2007

+ Avrupa Okullarında Fen Bilgisi Öğretimi

Avrupa Okullarında Fen Bilgisi Öğretimi : Politikalar ve Araştırmalar

Avrupa Okullarında Fen Bilgisi Öğretimi hakkındaki bu Eurydice çalışması, Avrupa Birliği’nde fen bilgisi öğretimini geliştirme üzerine yapılan tartışmaların bütünleyici bir parçasıdır. Adı geçen çalışma, genel anlamda, 30 Avrupa ülkesindeki fen bilgisi öğretimiyle ilgili yürürlükte olan resmi düzenlemelerinin karşılaştırılmalı bir incelemesidir. Daha dar bir anlamda ise, öğretim programları, öğretmen yetiştirme programları ve standartlaşmış değerlendirmeye odaklanmaktadır. Buna ek olarak, bu çalışma fen bilgisi öğretimiyle ilgili yapılmış olan araştırmalardan ortaya çıkan ana bulguların incelenmesi yoluyla bağlam içinde çok faydalıdır.

 

 

Tam Metin (TR) ............ Yayın Tarihi : 2006

+ Avrupa' da Öğretmenlik Eğitiminde Kalite Güvencesi

Avrupa' da Öğretmenlik Eğitiminde Kalite Güvencesi

Öğretmenlik eğitimindeki iyileşmeleri ölçmek için, kalite kontrol ölçütlerinin oluşturulması şüphesiz önemli bir adımdır; ancak aşırı bürokratik düzenleme getirme riski de vardır. Ayrıca birçok Avrupa ülkesinde bu kalite kontrol ölçütleri oldukça yenidir; bu nedenle bu ölçütlerin öğretmen teminindeki kaliteyi koruma ve iyileştirme konusundaki gerçek etkinliği ve etkisi henüz net olarak bilinmemektedir. Bu durum önümüzdeki yıllarda tüm eğitim aktörlerinin ek bir çalışma ve mesai yapmasını gerektirmektedir.

 

 

Tam Metin (TR) .......... Yayın Tarihi : 2006