TEMEL VERİLER SERİSİ

Temel Veriler Serisi, Avrupa ülkelerinin gösterge, veri ve istatistiklerini kapsamaktadır. Eurydice’in en önemli yayınlarından birisi olan “Eğitime ilişkin Temel Veriler” niteliksel bilgi ve istatistiksel verileri kapsayan raporlar serisidir.

Rapor başlıklarını açarak tam ve özet dökümanlara Türkçe ve İngilizce olarak erişim mümkündür.

 

+ Avrupa’da Erken Çocukluk Eğitimi ve Bakımına İlişkin Temel Veriler - 2014

Avrupa’da Erken Çocukluk Eğitimi ve Bakımına İlişkin Temel Veriler - 2014

Eurostat ile işbirliğinde basılan Eurydice Avrupa'da Erken Çocukluk Eğitimi ve Bakımına İlişkin Temel Veriler 2014 raporu, istatistiksel veriler ve nitel bilgilerle erken çocukluk eğitimi ve bakımı sistemlerinin yapısı, organizasyonu ve finansmanını tanımlamak için bir araya gelmesiyle politik girişimleri bilgilendirmeye katkı sağlar. Rapor, Avrupa siyasi işbirliğiyle tanımlanan kalite hizmetlerinin gelişimi için önemli olan konuları inceler; örneğin, erişim, yönetişim, kalite güvencesi, alım gücü, personelin profesyonelliği, liderlik, ebeveyn katılımı ve dezavantajlı çocukları destekleyen tedbirler. Uluslararası karşılaştırılabilir göstergelerle, kaliteli erken çocukluk eğitimi ve bakımının bileşenlerine dair bir görüş sunar. 2009'da yayınlanan EÇEB ile sosyal ve kültürel eşitsizlikleri ele alan raporun ardından, bu konuya ilişkin ikinci rapordur. Bu rapor 32 ülke ve 37 eğitim sistemini kapsamaktadır.

Tam Metin (TR) .... İngilizce Metin (EN) / Özet (TR) ........ Yayın Tarihi : Haziran 2014

+ Avrupa’da Öğretmenler ve Okul Liderlerine İlişkin Temel Veriler - 2013

Avrupa’da Öğretmenler ve Okul Liderlerine İlişkin Temel Veriler - 2013

Avrupa’da Öğretmenler ve Okul Liderlerine İlişkin Temel Veriler Avrupa çapında ve ulusal çapta öğretmenlerin ve okul liderlerinin istihdamı, mesleki gelişimi ve çalışma koşullarına dair süregelen tartışmalara büyük katkıda bulunmaktadır. Bu rapor, Eurydice ağı, Eurostat, TALIS, TIMSS ve PISA uluslararası araştırmaları aracılığıyla toplanan verilerle, Avrupa’da öğretmenlik mesleğine ilişkin temel konuları geniş çapta ele alan karşılaştırmalı ve standartlaşmış nicel ve nitel göstergeler sunmaktadır.

 

 

 

Tam Metin (TR) .... İngilizce Metin (EN) / Özet (TR) ........ Yayın Tarihi : Mart 2013

+ Avrupa’da Okullarda Dil Öğretimi Üzerine Temel Veriler - 2012

Avrupa’da Okullarda Dil Öğretimi Üzerine Temel Veriler - 2012

32 Avrupa ülkesinde dil öğretim sistemlerinin ayrıntılı bir resmini sağlayan Eurydice / Eurostat’ın ortak çalışması olan Avrupa’da Okullarda Dil Öğretimi Üzerine Temel Veriler’in üçüncü baskısıdır. Yayın, yabancı dil öğretiminin çeşitli yönlerini incelemektedir, özellikle, yönetimsel özellikleri, katılım düzeyleri ve yabancı dil öğretmenlerinin başlangıç ve sürekli eğitimleri. Buna ek olarak, rapor, yabancı dillerde öğretilen dille ilgili olmayan dersleri sunan dille bütünleşik öğrenme modelini ve içeriğini (CLIL) kapsar. Bir bütün olarak ele alındığında, yayın, eğitim ve öğretimde Avrupa işbirliğinin merkezinde olan bir dizi soruya cevap sağlamaktadır.

 

 

Tam Metin (TR) .... İngilizce Metin (EN) / Özet (TR) ........ Yayın Tarihi : Temmuz 2012

+ Avrupa'da Eğitime İlişkin Temel Veriler - 2012

Avrupa'da Eğitime İlişkin Temel Veriler - 2012

Avrupa’da Eğitime İlişkin Önemli Veriler, hem Avrupa hem de ulusal düzeydeki eğitim politikası ile ilgili tartışmalara değerli bir katkı sağlar ve stratejik çerçevedeki ilerlemeyi izlemek için yardımcı olur. Eurydice ağı, Eurostat ve PISA uluslararası anketi yoluyla toplanan verilere dayanarak, rapor Avrupa eğitim sistemlerinin organizasyonu ve işleyişinin geniş kapsamlı bir bakış açısını sunan standartlaştırılmış ve kolayca karşılaştırılabilir niteliksel ve niceliksel göstergeler sağlamaktadır. Zorunlu eğitime katılım, yükseköğretimi kazanma ve işgücü piyasasına geçiş, eğitime yatırım ve kalite güvencesi gibi Avrupa işbirliği için özel önemi olan belirli alanları inceler ve böylece ülkelerin eğitimdeki yaygın zorluklara nasıl cevap verecekleri konusunda bir görüş sahibi olmalarını sağlar.0

 

Tam Metin (TR) .... İngilizce Metin (EN) / Özet (TR) ........ Yayın Tarihi : Şubat 2012

+ Avrupa’da Okullarda BIT Aracılığıyla Öğrenme ve Yenilik Üzerine Temel Veriler - 2011

Avrupa’da Okullarda BIT Aracılığıyla Öğrenme ve Yenilik Üzerine Temel Veriler - 2011

Mevcut rapor, eğitimde BIT kullanımının evrimini ve öğretim yöntemleri, içerik ve değerlendirme süreçleriyle ilgili ulusal politikalar ve uygulamalarda meydana getirdiği değişiklikleri analiz eder. İşle ilgili temel yeterliklerin yanı sıra çapraz yeterliğin teşvik edilmesini ve bu süreçte BIT’in rolünü de inceler. Ayrıca, BIT kullanımında öğretmenleri eğitmek ve desteklemek için ülkelerde kullanılan stratejilere de ışık tutmaktadır.

 

 

 

Tam Metin (TR) .... İngilizce Metin (EN) / Özet (TR) ......Yayın Tarihi : 23 Haziran 2011

+ Avrupa' da Eğitime İlişkin Temel Veriler - 2009

Avrupa' da Eğitime İlişkin Temel Veriler - 2009

Avrupa'da Eğitime İlişkin Önemli Veriler, Avrupa eğitim sistemlerinin organizasyonunun ve işlemesinin istisnai olarak büyük ölçüde genel bakışını sağlamasının yanı sıra söz konusu ülkelerin eğitimdeki ortak sorulara cevap arama yollarına bir bakış açısı sağlamak için istatistiksel verilerle nitelikli bilgiyi birleştirir. Bu yedinci baskı, AB'nin şimdiye kadar karşı karşıya kaldığı en önemli sorunlardan biri olan çok ciddi bir ekonomik, sosyal ve mali kriz bağlamında görünmektedir.

 

 

Tam Metin (TR) .... İngilizce Metin (EN) ....................... Yayın Tarihi : 18 Haziran 2008

+ Avrupa' da Okullarda Dil Öğretimi Hakkında Temel Veriler - 2008

Avrupa' da Okullarda Dil Öğretimi Hakkında Temel Veriler - 2008

Komisyon, 2005 Toplantısı'nda, çokdilliliği desteklemek üzere vizyonunun ana hatlarını belirlemiştir, Çokdillilik için Yeni Bir Strateji Çerçevesi. Aynı yıl, Eurydice, Okullarda Dil Öğretimi Hakkında Temel Veriler'in ilk baskısını çıkartmıştı ve o zaman ilk defa okullarda hangi dillerin hangi yollarla ve hangi aşamalarda öğretildiğinin kapsamlı bir resmi de çizilmişti. Üye devletlere, deneysel bir tabanda, Haziran 2002'de Barselona Avrupa Konseyi'nde karara varılan hedefi gerçekleştirmeyi amaçlayan politika ölçütlerini sağlamıştır; çok erken yaştan itibaren en az iki yabancı dil öğretilmelidir.

 

 

Tam Metin (TR) .... İngilizce Metin (EN) ....................... Yayın Tarihi : 2008

+ Avrupa’da Eğitime İlişkin Temel Veriler - 2005

Avrupa’da Eğitime İlişkin Temel Veriler - 2005

Bolonya Sürecinde Ulusal Eğilimler

Avrupa’daki Eğitim Sisteminin Temel Verileri raporunun 2005 baskısı Avrupa’daki eğitimin doğru ve ayrıntılı bir portresini sunmaktadır. Rapor, okuyucuları, eğitim sistemlerinin içinde geliştiği demografik eğilimler ve istihdam durumu, sistemlerin organize olma ve işlev gösterme şekilleri ve öğretmenlik mesleğinin rolü ve yapısı konusunda bilgilendirir. Rapor aynı zamanda insanların, bilgi toplumunun gerektirdiği başlıca nitelikleri edinmesini sağlayacak eğitim süreçlerini, farklı tür ve düzeylerdeki eğitim için göreceli talebi, ve öğrenci hareketliliğini inceler. Rapor ayrıca matematik, fen ve teknoloji alanlarındaki koşulların geliştirilmesine ve eğitim için ayrılan kaynakların miktarına ve bunların kullanımına ilişkin eğitici bilgiler sağlar.

Tam Metin (TR) ........................... Yayın Tarihi : 2005